Μάιος 2018

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3982

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών πάρκων και άλλων διατάξεων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3982/2011

Εφαρμοστική του Νόμου 3982

Αριθμ. Φ.Γ.9.6. / Οικ. 15712/1013 (2)

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011.

Εφαρμοστική του Νόμου 3982

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3844

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις

Νόμος 3844/2010

Εφαρμοστική του Νόμου 3844

Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 (3) 27-1-2011 Φ.Ε.Κ. 62
Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.

Εφαρμοστική του Νόμου 3844