Ελληνική Νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός: 128516/392 / Φ.350

Νέα τροποποιημένη ΚΥΑ για εξετάσεις αδειοδότησης και αξιολόγησης για πιστοποίηση, με ΦΕΚ 4260, Τεύχος Β 2017.

ΚΥΑ ΦΕΚ 4260, Τεύχος Β 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός: 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)

ΚΥΑ για εξετάσεις αδειοδότησης και αξιολόγησης για πιστοποίηση, με ΦΕΚ 1447, Τεύχος Β 2013.

ΦΕΚ 1447.14-06-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός: 139788/434 / Φ.350

Νέα τροποποιημένη οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, με ΦΕΚ 4767, Τεύχος Β 2017.

Οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, με ΦΕΚ 4767, Τεύχος Β 2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 1

Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Π.Δ. 1/2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3982

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών πάρκων και άλλων διατάξεων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3982/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ6 / Β / 14826

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα:

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημόσιο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Η.Π. 18694/658 / Ε 103

Καθορισμός αρμοδίων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου» και των κανονισμών που εκδίδονται κατ ‘εφαρμογή του.

ΦΕΚ 1232.11-04-2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.Γ.9.6. / Οικ. 15712/1013 (2)

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του κανονισμού

Ν. 3982/2011.

ΦΕΚ 2540.7-11-2011