Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 517/2014

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

ΕΚ.2067_2015

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2068 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του μορφοτύπου των επισημάνσεων των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

ΕΚ.2068-2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1516/2007

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

ΕΚ.1516-2007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 517 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΕΝ

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός, αντλίες θερμότητας Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και εκτελεστικές πράξεις.

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό 517/2014

Πληροφορίες προς τους τεχνικούς και τους χρήστες εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Ιανουάριος 2015)

Πληροφορίες προς τους τεχνικούς και τους χρήστες εξοπλισμού ψύξης 517/2014