Ευρωπαϊκή Κανονισμοί και Εφαρμογή τους

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Ευρωπαϊκός κανονισμός 517/2014

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2015 για την έκδοση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αναγνώρισης των φυσικών προσώπων όσον αφορά τις σταθερές συσκευές ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και τις αντλίες θερμότητας καθώς και τις μονάδες ψύξης σε ψυκτικούς θαλάμους και ψυκτικούς συγκροτήματα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και της πιστοποίησης των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και τις θερμικές αντλίες που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Ε. 2067_2015

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2068 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση των σημάτων των προϊόντων και των εξοπλισμών που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

ΕΚ.2068-2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Η.Π. 18694/658 / Ε 103

Καθορισμός αρμοδίων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου» και των κανονισμών που εκδίδονται κατ ‘εφαρμογή του.

ΦΕΚ 1232.11-04-2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜΟ 1650/1986

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΝΟΜΟΣ 1650 16-10-1986

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1516/2007

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό της διαρροής σε σταθερές συσκευές ψύξης, κλιματισμού και θερμαντικών αντλιών που περιέχουν ορισμένες φθοριούχες θερμοκηπιακές πηγές.

ΕΚ.1516-2007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 517 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΕΝ

Πληροφορίες για τεχνικούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός, αντλίες θερμότητας Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και εκτελεστικές πράξεις.

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό 517/2014

Πληροφορίες για τους τεχνικούς και τους χρήστες εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Ιανουάριος 2015)

Πληροφορίες προς τους τεχνικούς και τους χρήστες εξοπλισμού ψύξης 517/2014