Καταστατικό Ο.Ψ.Ε – Τροποποίησης 2016

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Ο.Ψ.Ε)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ
Άρθρο 1

Ιδρύεται δευτεροβάθμια επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) Eπαγγελματoβιoτεxνών Ψυκτικών με την επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ” με έδρα την Αθήνα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2

Η ομοσπονδία έχει έδρα την Αθήνα.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι:

α) Η συνένωση όλων των εργαζομένων του κλάδου, κατόχων άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος η πιστοποίησης από φορέα θεσμοθετημένο η αναγνωρισμένο από την πολιτεία, με στενούς δεσμούς συναδελφικότητας και  αλληλεγγύης.

β) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

γ) Η προώθηση μέτρων για τη στήριξη και ενίσχυση του επαγγέλματος.

δ) Η επιδίωξη δημιουργίας ταμείου αλληλοβοηθείας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη.

ε) Η σύσταση και στήριξη προμηθευτικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών με σκοπό τη μείωση του κόστους των απαραιτήτων μηχανημάτων και εξαρτημάτων για την άσκηση του επαγγέλματος,

στ) Η εξασφάλιση ψυχαγωγίας των μελών της, με την ίδρυση λέσχης, μορφωτικής σχολής και βιβλιοθήκης.

ζ) Η προαγωγή του επιστημονικού τομέα της ψύξης και του κλιματισμού και, σε συνάφεια με αυτόν η προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 3

Η πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών θα επιδιωχθεί:

α) Με την εγγραφή όλων των αδειούχων η πιστοποιημένων τεχνικών της Ελλάδος στην Ομοσπονδία,

β) Με τις κινητοποιήσεις όλων των αδειούχων η πιστοποιημένων τεχνικών σε αγώνες οι οποίοι αποβλέπουν στην επαγγελματική του κατοχύρωση και στην προβολή, προώθηση και επίλυση των αιτημάτων του κλάδου.

γ) με τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης των επαγγελματικών προβλημάτων.

δ) Με τη συμμετοχή σε μια τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική Οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4

Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να εγγραφούν τα πρωτοβάθμια σωματεία των   αδειούχων η πιστοποιημένων Επαγγελματοβιοτεχνών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων, που καλύπτουν, αποκλειστικά και μόνο, τον κλάδο της ψύξεως και του κλιματισμού.

Στην Ο.Ψ.Ε. εγγράφεται ένα και μόνο Σωματείο από κάθε νομό ή ευρύτερη περιφέρεια ως μέλος με μόνο κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα. Εξαιρούνται τα ήδη εγγεγραμμένα σωματεία στην Ο.Ψ.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5

 1. Για την εγγραφή Σωματείου ως μέλους της “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” απαιτείται:

α) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την εγγραφή του Σωματείου στην Ομοσπονδία.

β) Αντίγραφο μητρώου ταμειακά τακτοποιημένων αδειούχων η πιστοποιημένων  τεχνικών μελών του Σωματείου, αποτελέσματα αρχαιρεσιών.

γ) Εγκεκριμένο καταστατικό Σωματείου.

δ) Έγγραφη αίτηση.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εάν το Σωματείο έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να το εγγράψει ως μέλος της μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, το Σωματείο δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με το Νόμο.

 

 1. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία, το γρηγορότερο, κάθε μεταβολή στη διοίκησή του, τους αντιπροσώπους του στην Ομοσπονδία, τις μεταβολές που συνεπάγεται, την αυξομείωση των Αντιπροσώπων του και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6

Κάθε μέλος Σωματείου έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Να συμμετέχει με τους νόμιμους Αντιπροσώπους του στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

 

 1. Να εκλέγονται, οι αντιπρόσωποί του, στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας και Επιτροπές αυτής και αντιπρόσωποι στην ανώτερη συνδικαλιστική Οργάνωση της οποίας είναι μέλος η Ομοσπονδία.

 

 1. Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους της, γνώση των πρακτικών και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γεν. Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που το αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου και για όλες τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7

Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών της.
 2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, του Διοικ. Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας.
 3. Να μη αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στο έργο αυτής και σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα προς προαγωγή και επίτευξη των σκοπών της.
 4. Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Ομοσπονδία και να ενημερώνει αυτή για τα προβλήματα και τη δράση του.
 5. Να ενημερώνει το γρηγορότερο την Ομοσπονδία, για κάθε μεταβολή στο καταστατικό του, στη διοίκησή του, στους αντιπροσώπους του, στη δύναμη των μελών του και γενικά για κάθε μεταβολή που αφορά στη νομική του κατάσταση και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του στην Ομοσπονδία.

 

ΑΠΟΒΟΛΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 8

 1. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της Ομοσπονδίας και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της, αποβάλλεται κάθε μέλος που:

 

α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

β) Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικ. Συμβουλίου.

γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα, περισσότερο από δύο συνεχή έτη, Ι την υποχρεωτική συνδρομή του προς την Ομοσπονδία.

δ) Δεν έχει διοίκηση επί τρία συνεχή έτη ή δεν έχει επιλέξει Αντιπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. 

ε) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2. Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γεν. Συνέλευση το Διοικ. Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο τουλάχιστο των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση, για τις αποδιδόμενες, κατά την παράγρ. 1 του άρθρου αυτού, παραβάσεις.

4. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ’ αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την παράγρ. 7 του άρθρου 4 του Νόμου 1712/1987. Μέχρι την τελεσιδικία της περί αποβολής του απόφασης, το μέλος διατηρεί  όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 1. Κάθε Σωματείο-μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, αφού προηγούμενα. εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Ομοσπονδία, μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του και ύστερα από απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μελών του.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο 9

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 10

 1. Τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελούν οι Αντιπρόσωποι των ταμειακά εντάξει μελών της.

 

 1. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων, κάθε σωματείου μέλους στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, είναι ανάλογος με τον συνολικό αριθμό των μελών του που ψήφισαν για την εκλογή τους, με μέτρο ένας Αντιπρόσωπος για κάθε είκοσι ψηφίσαντες. Για κλάσμα ψηφισάντων που ξεπερνά το μισό του μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον Αντιπρόσωπος.

 

 1. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων μελών, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία τους είναι ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

 

 1. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων τηρείται το ίδιο σύστημα και η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό του Σωματείου μέλους για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του και ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν δηλώσει σαν κύρια Οργάνωση το συγκεκριμένο σωματείο.

 

 1. Τα σωματεία-μέλη, πρέπει να γνωστοποιούν στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, το αργότερο μέσα σε δύο μήνες, την εκλογή των αντιπροσώπων τους.

     Για τη νομιμοποίησή τους απαιτούνται:

α) Φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών που ψήφισαν για την εκλογή αντιπροσώπων προς τη Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με τις υπογραφές τους, τον αριθμό της ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασφάλισής τους και τη διεύθυνσή τους. Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του σωματείου.

β) Φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών που ψήφισαν για την εκλογή των καταστατικών οργάνων του Σωματείου με τις υπογραφές τους, τον αριθμό της ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασφάλισής τους και τη διεύθυνσή τους. Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

γ) φωτοαντίγραφο πλήρους πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε, συνταγμένο και υπογραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο Και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου­ μέλους.

 1. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

    Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α) Εκλέγει και ανακαλεί, οποτεδήποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία και ελέγχει τη δράση αυτών.

β) Αποφασίζει για την επιλογή της Συνομοσπονδίας στη οποία εγγράφεται μέλος ή τη διαγραφή από αυτή και εκλέγει τους Αντιπροσώπους της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον Απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.

δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης.

ε) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, καθώς και την ετήσια συνδρομή των Σωματείων.

στ) Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Ομοσπονδίας

ζ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ομοσπονδίας για τη στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής, και για όλα τα συναφή εμπράγματα δικαιώματα των ακινήτων της.

η) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

θ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού Ομοσπονδίας.

ι) Αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία της τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ

Άρθρο 11

 1. Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία αποστέλλεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διoικ. Συμβούλιο ή το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους, Αντιπρόσωποι που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των μελών, στην οποία περιέχονται και τα θέματα της συζήτησης.

 

 1. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:

 

α) τον τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γεν. Συνέλευσης.

 

β) τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

 1. Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου τουλάχιστον των Αντιπροσώπων, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική γενική συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός Αντιπροσώπων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 12

 1. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή  του σκοπού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των Αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

 

 1. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανύψωση του χεριού ή  ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

 

 1. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

 

α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, και Αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση που είναι μέλος η Ομοσπονδία.

β) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

γ) σε προσωπικά ζητήματα και

δ) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

 1. Δεν επιτρέπεται σε Αντιπρόσωπο να εξουσιοδοτήσει άλλον, για να συμμετέχει για λογαριασμό του στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες της.

 

 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν, σε περίπτωση δυο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.

 

 1. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των Αντιπροσώπων, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση, τρίτα πρόσωπα.

 

 1. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση για οποιοδήποτε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης.

 

 1. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις αποφάσεις, που λαμβάνονται, με φροντίδα του γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προεδρείο, τον ψηφολέκτη και τρεις από τους Αντιπροσώπους που έλαβαν μέρος στη Γεν. Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Ομοσπονδίας.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

 Άρθρο 13

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά (9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία, και ά τις παρακάτω διατάξεις.

 

 1. Οι έδρες του Διοικ. Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων  υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

 

 1. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικ. Συμβουλίου, αυξανόμενο κατά μία μονάδα.

 

 1. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

 

 1. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

 

 1. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται, ανά μία, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων του, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.

 

 1. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων τους.

 

 1. Συνδυασμοί, για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μια, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους Συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

 

 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειoψηφήσαντες, με βάση τους σταυρούς προτίμησης, οι δε λοιποί, κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.

 

 1. Οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους     τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.

 

Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος που εκλέχτηκε με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Αν όμως δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού, είτε διότι δεν εκλέχτηκε, είτε διότι εξαντλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, επειδή αντικατέστησαν εκλεγέντα μέλη ή παραιτήθηκαν, θα γίνει η αντικατάσταση από τους αναπληρωματικούς άλλου συνδυασμού, αυτού που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους. Αυτό πάντα στην περίπτωση που δεν έχει παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔIΟIΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 14

 1. Μέσα σε οκτώ μέρες, από την εκλογή τους, τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου συνέρχονται, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχόντα του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού, άλλως του επόμενου κατά σειρά πλειoψηφήσαντα συμβούλου και συγκροτούνται σε σώμα, με την εκλογή, δια μυστικής ψηφοφορίας, Προέδρου, Α’ Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα και Εφόρου.

 

Για την εκλογή του Προεδρείου:

α) Γίνεται ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή των 9 μελών του Προεδρείου, με την απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται.

β) Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων από τους 9 του κάθε αξιωματούχου που επιλέγεται από τα μέλη του Προεδρείου. Δηλαδή για Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο κ.λ.π.

γ) Εφ’ όσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή και περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα μετά και από δεύτερη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα ημέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

 1. Οι ιδιότητες των Προέδρου Α’ Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα, ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών η οποία κοινοποιείται πέντε (5) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικ. Συμβούλιο.

 

 1. Το Διοικ. Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο, έκτακτα δε όταν παρασιτεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτού αυτού. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικ. Συμβουλίου μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικ. Συμβούλιο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 12 του προηγούμενου άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά, να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί, ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικ. Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών  μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γεν. Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικ. Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύνοδο της Γεν, Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικ. Συμβουλίου.

 

 1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του προέδρου ή άλλου μέλους του Πρoεδρείoυ, το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως τη θητείας του.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 15

 1. Το Διοικ. Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και κατευθύνει τη δράση αυτής, στην επιδίωξη και πραγματοποίησή τους στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών. Ειδικότερα το Διοικ. Συμβούλιο:

α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.

β) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους, για τη στέγαση των γραφείων της Ομοσπονδίας και την άσκηση των λειτουργιών αυτής.

γ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.

δ) καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς, διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικ. Συμβουλίου.

ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και 

στ) Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφομένων κατ’ αυτής και για κάθε ένδικο μέσο ή απαίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 1. Το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του, σε Επιτροπή που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.

 

 1. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικ. Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

 

 1. Το προεδρείο και τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων-μελών και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών, για ενημέρωση και πληροφόρηση πάνω στα θέματα των κλάδων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ    ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 16

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της Ομοσπονδίας.

 

 1. Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

 

 1. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία απέναντι σε κάθε Αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ της Ομοσπονδίας και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.

 

 1. Συνάπτει, με τον Γενικό Γραμματέα, έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

 

 1. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Ομοσπονδίας, την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

 

 1. Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.

 

 1. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στη διαχείρισή του.

 

 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, από τον Αντιπρόεδρο.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 17

 1. Ο Γεν. Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού της Ομοσπονδίας και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.

 

 1. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικ. Συμβούλιο, για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

 

 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντά του, από τον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα που ορίζει το Διοικ. Συμβούλιο.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 18

 1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και Πληρωμών.

     Ειδικότερα ο Ταμίας:

α) Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικ. Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον, Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή  όψεως, στο όνομα της ομοσπονδίας, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικ. Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της Ομοσπονδίας, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

γ) Συντάσσει, τακτικά  κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικ. Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων της Ομοσπονδίας.

δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του Προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης.Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικ. Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες Εισφορές προς την Ομοσπονδία.

ε) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.

στ) Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών της Ομοσπονδίας.

 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικ. Συμβούλιο.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 19

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.

 

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

 

 1. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ομοσπονδίας.

 

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικ. Συμβούλιο, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας θέτουν στη διάθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

 

 1. Ένα μήνα τουλάχιστον, πριν από την σύνοδο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικ. Συμβούλιο, 10 μέρες τουλάχιστον πριν από την Συνέλευση.

 

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάρη τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικ. Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

 

 1. α) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή δύο από τα μέλη της, ή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. και πρέπει να αναφέρεται (στα) προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ε.Ε. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ε.Ε.

 

β) Η E.E. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της  και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των          παρόντων μελών.

γ) Μέλος της Ε.Ε. που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

 1. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, μέσα στα Γραφεία της Ομοσπονδίας και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών από τα γραφεία της Ομοσπονδίας.

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20

1.Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικ. Συμβούλιο την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας για την τριτοβάθμια Οργάνωση που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό της Ομοσπονδίας, να αποφασίσει για τη διάλυση αυτή και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3.Μαζί με τα 3 τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης 3 τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.

 1. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.

 

 1. Στην Εφορευτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

 

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του πίνακα των Αντιπροσώπων που εξάγεται από το Μητρώο των μελών, βάσει του οποίου γίνεται η ψηφοφορία, τον οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικ. Συμβούλιο. Επίσης ελέγχει τα πληρεξούσια των προσερχομένων Αντιπροσώπων.

 

 1. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλη δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του Αντιπροσώπου και, μετά την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για την εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας oπoιoνδήπoτε ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί δε να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Ομοσπονδίας, για την επιβοήθηση του έργου της.

 

 1. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

 

 1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψηφίους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 13 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

 

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή, για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Ομοσπονδίας, αντίγραφο δε αυτών στο αρχείο της.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 21

 1. Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, που είναι μέλος η Ομοσπονδία, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικ. Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 13 περί εκλογής του Διοικ. Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.

 

 1. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη Συνομοσπονδία, είναι ανάλογος προς τον συνολικό αριθμό αυτών που ψήφισαν στις Γενικές Συνελεύσεις των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων-μελών, για την εκλογή αντιπροσώπων τους στην Ομοσπονδία αυτή και ταυτόχρονα έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία για να εκπροσωπηθούν μέσω αυτής στη Συνομοσπονδία και με μέτρο ένας Αντιπρόσωπος για κάθε διακόσιους ψηφίσαντες. Για κλάσμα ψηφισάντων, που ξεπερνά το μισό τους μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον Αντιπρόσωπος.

 

 1. α) Για την εκλογή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη Συνομοσπονδία ψηφίζουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, που οι Οργανώσεις έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία αυτή για να εκπροσωπηθούν στη Συνομοσπονδία.

 β) Η παραπάνω επιλογή της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής       Οργάνωσης, δεσμεύει αυτή, για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί τους, στις εκλογές της Ομοσπονδίας.

 

 1. Οι αντιπρόσωποι των ενώσεων-μελών της Ομοσπονδίας, όταν εκλεγούν μέλη του Διοικ. Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, δεν ανακαλούνται από τις Οργανώσεις τους, όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους αυτή στην Ομοσπονδία. Σε περίπτωση εκλογής νέων αντιπροσώπων, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, έχουν οι νέοι Αντιπρόσωποι.

 

 1. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, ταυτόχρονα όμως με την εκλογή των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας. Για την ανακήρυξη των εκλεγέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών ισχύει ό,τι και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 22

 1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

 

α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 3 παράγρ. 7 του Ν. 1712/87.

β. Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων μελών. Οι συνδρομές αυτές ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, η οποία λαμβάνεται κατά την υπό του άρθρου 3 παράγρ. 7 του Ν. 1712187 οριζόμενη πλειοψηφία Krl είναι ανάλογη με τον αριθμό των Αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

γ. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας.

δ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

 1. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

 

 1. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των άνω εις το εδάφ. β παράγρ. 1 ετησίων συνδρομών, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, που λαμβάνεται με απόφαση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 

 1. Η είσπραξη των κατά την Ι παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες Οργανώσεις, μπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο είναι, ασφαλισμένα τα μέλη, με σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως του οργανισμού αυτού.

 

 1. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) της Ομοσπονδίας είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

 

ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 23

 1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ομοσπονδίας.

 

α) βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, ο αριθμός και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης του καταστατικού αυτών, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθμός των μελών τους που έχουν εγγραφεί και ο αριθμός αυτών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.

β) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και

στ) βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας.

 1. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.

 

 1. Τα μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και η υπερκείμενη Οργάνωση, στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 24

 1. Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγρ. 2 του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παράγρ. 8 του Ν. 1712/1987.

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο 25

 1. Η Ομοσπονδία διαλύεται:

 

α. Όταν ο αριθμός των Σωματείων-μελών της μειωθεί κάτω των τριών.

β. Μετά από δικαστική απόφαση, όπως ορίζει ο νόμος.

γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς τον σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεος τουλάχιστον των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ. 8 του Ν. 1712/1987.

 1. Διαλυομένης της ομοσπονδίας, η περιουσία αυτής περιέχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Δευτεροβάθμια Οργάνωση, της έδρας της διαλυομένης των ιδίων επαγγελματικών κλάδων και σκοπών ή στην υπερκείμενη οργάνωση στην οποία ανήκε η Ομοσπονδία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ομοσπονδίας δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΛΑΒΑΡΟ

Άρθρο 26

Η Ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα και λάβαρο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1712/1987 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Άρθρο 28

Το καταστατικό αυτό, αποτελείται από 28 με το παρόν, άρθρα, και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγρ. 4 του Ν. 1712/1987 από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 02/02/2015

Καταστατικό Ο.Ψ.Ε – Τροποποίησης 2016