Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Κοντούσιας Δημήτριος
Α' Αντιπρόεδρος Κουτσογεώργος Ευάγγελος
Β' Αντιπρόεδρος Σπυριδάκης Ηλίας
Γεν.Γραμματέας Χαβιαράς Παντελής 
Αναπλ.Γεν.Γραμμ. Λυκίδης Αναστάσιος
Ταμίας Τσοντάκης Στέφανος
Έφορος Καλαμάρης Δημήτρης
Μέλος Αλιβάνιστος Αθανάσιος 
Μέλος Κρεζίας Διονύσιος


Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ψαρουδάκης Ιωάννης
Μέλος:
Παπουτσής Αναστάσιος
Μέλος:
 Σαρηπαλόγλου Ιορδάνης

 


Αντιπρόσωποι στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Αλιβανιστος Αθανάσιος
Κοντούσιας Δημήτριος
Κουντουράς Νικόλαος
 


Από το Δ.Σ. έχουν επίσης ορισθεί ως:

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Δαλαβούρας Άγγελος
Κολιόπουλος Παναγιώτης
 

Ειδικοί Σύμβουλοι

Κόκκοτος Δημήτριος
Μαμαλάκης Στυλιανός
 

Τεχνικός Ασφαλείας

Σαββέλος Σάββας