Ιστορικό

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος ιδρύθηκε από τέσσερις Πρωτοβάθμια Σωματεία Επαγγελματιών Ψυκτικών, οι Πρόεδροι των οποίων υπέγραψαν στις 16-09-1999 το καταστατικό της.

Τα ιδρυτικά σωματεία – μέλη της Ο.Ψ.Ε. ήταν:

    1. Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματικών Εγκαταστάσεων Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.) με έδρα την ΑΘΗΝΑ και Πρόεδρος του κ. Κωνσταντίνο Μπουσμπουρέλη.
    2. Σωματείο Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και Πρόεδρος του κ. Χρήστο Παπαδημητρίου.
    3. Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κρήτης με έδρα το ΗΡΑΚΛΕΙΟ και Πρόεδρος του κ. Ιωάννη Πετρουγάκη.
    4. Σωματείο Ψυκτικών Νομού Μεσσηνίας με έδρα την ΚΑΛΑΜΑΤΑ και Πρόεδρος του κ. Ιωάννη Βετουλάκη.

Το καταστατικό της Ο.Ψ.Ε. εγκρίθηκε με την απόφαση 1663/2001 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 664 ειδ. 5252 στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 04/04/2001.

Η ιστορία της Ομοσπονδίας ξεκινάει πολύ παλαιότερα, από τους κόλπους του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. (εκτός από τις επαγγελματικές και συνδικαλιστικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τα τρέχοντα θέματα, επιλέχθηκαν στρατηγικά 4 μεγάλοι στόχοι και μεγάλες προσπάθειες για την υλοποίησή τους.

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι ακόλουθοι: 1ος στόχος η κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυκτικού,  2ος στόχος η επιμόρφωση των μελών μας, 3ος στόχος είναι η σύσταση και στήριξη προμηθευτικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών και ο 4ος η προώθηση μέτρων για τη στήριξη και ενίσχυση του επαγγέλματος  στόχος η δημιουργία του Συνδέσμου.

Ευτυχίσαμε να δούμε όλους τους στόχους μας να πραγματοποιούνται. Ακολούθησε η ίδρυση του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ψυκτικών Ελλάδος (ΣΕΨΕ) το 1990. Το Προεδρικό Διάταγμα 87/96 για την Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες στις 25 Απριλίου 1996. Τέλος, με τη βοήθεια των ΣΕΨΚΕΕ μελών, οι οποίοι αποχώρησαν για να συμβάλουν στην ίδρυση Σωματείων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ίδρυσης της Ομοσπονδίας.

Προσωρινός Πρόεδρος και πρώτος Πρόεδρος μετά τις πρώτες εκλογές της Ο.Ψ.Ε. το Σεπτέμβριο του 2001 υπήρξε ο κ. Παναγιώτης ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Σήμερα η Ο.Ψ.Ε. έχει επίσημα εγγεγραμμένα στο μητρώο της 23 Σωματεία Επαγγελματιών Ψυκτικών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με τους 40 αντιπροσώπους τους.

Επίσης υπάρχουν και άλλα Σωματεία σε αρκετές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας με τις οποίες είναι σε επαφή η Ομοσπονδία για την εγγραφή τους σε αυτήν, έτσι ώστε να υπάρχει μια Πανελλήνια εκπροσώπηση όλων των ψυκτικών από την Ο.Ψ.Ε.

Μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται στα πρωτοβάθμια Σωματεία Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων που καλύπτουν αποκλειστικά τον κλάδο της ψύξης και του κλιματισμού, αφού βεβαίως πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό.

Η Ο.Ψ.Ε. είναι ο επίσημος δευτεροβάθμιος κλαδικός συνδικαλιστικός φορέας των επαγγελματιών Ψυκτικών της Ελλάδος και συνομιλητής με την Πολιτεία και τις διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Επίσης συνεργάζεται με τις άλλες Ομοσπονδίες Επαγγελματιών για γενικότερα επαγγελματικά θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους βιοτέχνες.

Ακόμη διατηρεί επαφή με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυκτικών “AREA”, για την ενημέρωση των Ψυκτικών πάνω σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και τις εξελίξεις τους όπως:

Τεχνολογικά θέματα, εκπαιδευτικά θέματα, θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από τα ψυκτικά ρευστά, διάφοροι κανονισμοί, οδηγίες κ.λ.π.

Σκοπός της Ο.Ψ.Ε. όπως ακριβώς αναφέρεται στο καταστατικό της είναι:

Από το Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε.